Vad äter insekter?
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
ALLT!
Det finns nästan ingenting som det inte finns åtminstone någon insektsart som äter. Insekter äter multnande växter, ved, rötter, svamp, snäckor/sniglar, lavar och alger, blommor och blad och pollen, frukt, bär, nötter och sädeskorn, de dricker sav och andra växtsafter, de dricker blod och svett, äter lort, kött, päls, ull och tagel, döda djur, levande djur, andra insekters ägg, larver eller puppor och andra fullbildade insekter.
 
En del insektsarter är allätare, andra är enbart rovdjur som sätter i sig bladlöss och annat medan åter andra söker sin föda endast i växtriket. Det finns insektsarter som är knutna till en eller ett fåtal växter och insekter som tillbringar sin larvtid med att, som parasiter, långsamt sätta i sig individer av en bestämd insektsart.
 
Mest äter många insekter under sin larvtid. Det är då de växer och larvtiden är ofta den längsta perioden i en insekts liv. En del insekter lägger om kosten som vuxna då många nöjer sig med sockerrik föda, andra äter mycket lite eller rentav ingenting alls under den korta tid de lever som fullbildade. Åter andra - trollsländor och flugbaggar till exempel - fortsätter att leva som rovdjur även sedan de klivit ur sin sista larvhud eller ut ur puppan.
MATVANOR
- bara några exempel
 
Pollen och nektar äts av mängder av insekter. Humlor, honungsbin och andra bin flyger från blomma till blomma, samlar pollen i sina pollenkorgar och nektar i sina honungsmagar, producerar honung och gör samtidigt nytta som pollinerare. Andra blombesökare är skalbaggar, fjärilar, flugor och många andra. De flesta blombesökande fjärilar är på jakt efter nektar men en och annan, som till exempel den lilla barrskogskäkfjärilen, tuggar i sig pollenkorn.
 
Många insekter lever som rovdjur. Till dem hör bl.a. alla trollsländor, en del nattsländelarver, en del skinnbaggar som bl.a. skräddare och skalbaggar som t.ex. flugbaggar, nyckelpigor och larvmördare. Bland flugorna finns till exempel rovflugor, snäppflugor och dansflugor som lever som rovdjur och äter andra insekter. Nätvingarnas och blomflugornas larver är kända som storätare av bladlöss.
 
Växtrötter - multnande eller friska - uppskattas av bl.a. skalbaggar som t.ex. ollonborrar dit trädgårdsborren, pingborren och kastanjeborren hör. En del fjärilslarver, som till exempel liten rotfjäril, och harkrankar gillar också friska och/eller multnande rötter.
 
Trädstammar av varierande ålder gnags av bl.a. långhorningar som videbocken och lövträdlöparen.
 
Nötter och sädeskorn finns det t.ex. vivlar som specialiserat sig på. Med käkarna längst ut på det långa snytet gnager honan ett djupt hål där hon lägger ägg. När larven kläckts har den både skydd och fullt matförråd: den äter upp nöten eller kornet inifrån.
 
Blommor och blad tuggas gärna av bladbaggar som aspglansbagge och albladbagge samt t.ex. fjärilslarver och växtstekellarver. De vuxna ollonborrarna hänger gärna i träden och betar blad.
 
Som parasiter på andra insekter (ägg, larver, puppor, vuxna) lever de många parasitsteklarna, ögonflugornas larver och andra.
 
Olika växtsafter dricks av växtsugare som växtlöss (bl.a. bladlöss, mjöllöss och bladloppor) och stritar (bl.a. spottstritar, dvärgstritar och sporrstritar). Även bland skinnbaggarna finns det gott om insekter som livnär sig på växtsafter, dit hör t.ex. bärfisarna.
 
Päls, tagel, ylle och annat animaliskt material äts glupskt av bl.a. larver av olika ängerarter, som t.ex. pälsängrar. Får de härja för länge i garderober och byrålådor gnager de hål i ylletröjor och annat. Men ute i naturen, där de flesta mest håller till, gör de stor nytta och hjälper till att röja undan rester av döda djur. De vuxna skalbaggarna hämtar sin föda från blommor.
 
Bland de blodsugande insekterna - som oftast är honor - finns förstås stickmyggor, svidknott, knott, bromsar (bl.a. fäbromsar, blinningar och regnbromsar) och lusflugor. Vägglöss (som inte är några löss utan skinnbaggar), loppor och löss är andra blodsugare. (Fästingen, däremot, är inte någon insekt: den har åtta ben och och hör till spindeldjuren.)
Många fullbildade insekter gillar sötsaker. I naturen hittar de det i form av växtsafter som sav och nektar och... andra insekters exkrementer! Det är de floemdrickande växtsugarnas utsöndringar, den s.k. honungsdaggen, som uppskattas av mängder av småkryp. Myror, flugor, skalbaggar och många andra ses ofta besöka honungsdaggiga växtdelar för att lapa i sig den söta sörjan.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Myrorna är så förtjusta i honungsdaggen att de håller bladlöss som boskap.
OCH VEM ÄTER iNSEKTER?
 
Andra insekter, fiskar, fåglar, grodor, paddor, ödlor (som t.ex. kopparödla och skogsödla), björnar och människor bara för att nämna några exempel.
Och alla som äter rött godis har också satt i sig en och annan insekt! Det röda färgämne som går under namnet E120 hämtas från torkade honor av växtsugararten Dactylopius coccus.